Site icon Swami Maitreyi

De klassiska yogagrenarna

“Three things are your true form, your true nature, Satyam, truth; Shivam auspiciousness; and Sundaram, beauty. You don’t have to bring purity from outside, it is within you. You don’t have to adopt any good qualities from outside. You are already that.” – Swami Satyananda Saraswati

De klassiska yogagrenarna började att utvecklas under den klassiska perioden av yoga i Indien av yogis som Shiva, Matsyendranath, Gorakhnath, Dattatreya och senare av Yogi Swatmarama, Sage Gherand , Sage Patanjali, Narada och Sage Shandilya. De finns också beskrivna i den vediska traditionen i Yoga upanishaderna, i den tantriska traditionen. och i klassiska texter som Bhagavadgita och Yoga Vashishta.

HATHA YOGA – kroppens yoga

Syftet med Hatha yoga kan man hitta i namnet ‘Hatha’ som består av två beeja mantras, kärnljud eller vibrationer, Ham och Tham. Mantrat Ham är associerad med pingala nadi, den vitala sol energin eller prana shakti. Den uttrycker sig som utåtriktning, aktivitet och som en dynamisk kraft. Den är också associerad med vänster hjärnhalva och det sympatiska nervsystemet. Mantrat Tham är associerad med ida nadi, den mentala månenergin eller chitta shakti och uttrycker sig som inåtriktning, reflektion och som en kreativ kraft. Den är också associerad med höger hjärnhalva och det parasympatiska nervsystemet. Syftet med Hatha yoga är att balansera dessa två energier.

När balans uppstår mellan ida och pingala nadis, energikanaler, börjar energin eller prana flöda i den viktigaste energikanalen, sushumna nadi inuti ryggraden. Sushumna är den andliga energin och associerad med kvalitéer som harmoni, frid, förståelse och visdom. När prana börjar flöda i sushumna leder det till uppväckandet av ajna chakra, ett energi center i mitten av hjärnan, i tallkottkörteln; och som associeras med uppväckandet av det rena transcendentala medvetandet.

De två viktigaste klassiska Hatha yoga texterna är Hatha Yoga Pradipika av Yogi Swatmarama och Gherand Samhita av Sage Gheranda. I båda texterna beskrivs den yogiska processen som en systematisk och progressiv transformation från det fysiska till det mest subtila. Klassisk Hatha yoga består av shatkarma, asana, pranayama, mudra, bandha, pratyahara, dharana och samadhi.

RAJA YOGA – sinnena och sinnets yoga

Raja yoga är vetenskapen om sinnet och hur vi kan hantera vårt sinne, våra tankar, känslor, minnen och förståndet. Hatha yoga är en förberedelse för Raja yoga. När vi har balanserat, renat, stärkt och stillat kroppen är vi redo för Raja yoga. Syftet med Raja yoga är att stilla sinnet genom att ta bort mentala och känslomässiga blockeringar så att vi kan se och tänka klart. Det leder också till upplevelser av mer subtila aspekter av sinnet, det högre intellektet och intuition; och till högre medvetande tillstånd och upplevelsen av det transcendentala och kosmiska medvetandet. Raja yoga är den mest systematiska metoden för att upptäcka den högsta, eviga sannningen. 

Den mest välkända klassiska texten om Raja yoga är Sage  Patanjali’s Yoga  Sutras.  Men olika komponenter av Raja yoga kan vi också hitta i texter som Bhagavad Gita, Yoga Vasishtha och Yoga Upanishaderna.

Raja yoga har åtta angas, grenar, som bildar en vetenskap och en disciplin som systematiskt tar utövaren genom en process av att hantera sinnets alla olika aspekter. Denna process transformerar successivt sinnet och dess uttryck från att vara negativt och begränsat till mental klarhet, frid, positivitet och kreativitet. Raja yoga ger också en ökad självmedvetenhet av alla aspekter av personligheten som leder till en positiv personlighets utveckling.

Raja yoga kallas också för ashtanga yoga – asht, åtta och anga, grenar. De åtta grenarna är; yama, förhållningssätt och attityder; niyama, personliga discipliner; asana, fysiska övningar och positioner; pranayama, andningsövningar; pratyahara, bortkopplande av sinnet från de yttre sinnesobjektet; dharana, fokus och koncentration i en punkt eller ett meditations object; dhyana; det spontana meditationstillståndet av expanderat medvetande; samadhi, oavbrutet, spontant meditationstillstånd och upplevelse av ett högre medvetande tillstånd.

Raja yoga is the yogic science of mind and mind manage­ment.  You  can  attain  excellent  health  by  the  path  of  hatha  yoga,  and  you  can  balance  the  mind  through  the  sadhana  of  raja  yoga.  It  is  not  about  closing  the  eyes  and  experiencing visions in meditation. Just as you empty your bowels  each  day  for  the  physical  health  of  the  body,  in  raja yoga you also empty your mind of the debris that has accumulated during the course of living. The practices and techniques are designed for this purpose.” – Swami Niranjanananda Saraswati

KARMA YOGA – handlingens yoga

Karma betyder att agera, handla, interagera och yoga betyder expanderat medvetande eller total uppmärksamhet. Karma yoga är vetenskapen om hur vi kan lära oss att leva i nuet med hela vår uppmärksamhet och på bästa möjliga sätt. Karma yoga leder till förmågan att uttrycka det bästa av en själv i sina dagliga handlingar med kreativitet, positivitet och glädje.

“Karma yoga involves performing each and every action with all your attention, skill and creativity, as if for the first and last time. An action becomes karma yoga when there is moment-­to-­moment  awareness  of  the  thoughts, reactions,  responses  and  behaviour  that  go  with  the  external  action.  This means full participation in what you are doing, thinking or expressing.” – Swami Niranjanananda Saraswati

BHAKTI YOGA -hjärtats och känslornas yoga

Bhakti yoga är känslornas och hjärtats yoga. Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhakti yoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet. 

Syftet med Bhakti yoga är att skapa en brygga mellan det lägre och högre jaget och att vara i kontakt med det som är positivt i en själv. Bhakti yoga leder till en inre psykologisk transformation som får personligheten att blomma.

“People do not have to be told how to develop their feelings. They only have to be taught how to direct their feelings. Only the channelling of feeling is required.  Bhakti  is absolutely natural for everyone.  All one has to do is just change the direction of the flow. The same feeling which was running towards jealousy, anger, greed and passion has to be redirected, and then it becomes bhakti.”  —Swami Satyananda Saraswati

JÑANA YOGA – kunskapens och visdomens yoga

Jñana yoga är kunskapens och visdomens yoga. Jñana betyder kunskap. Inte intellektuell kunskap utan intuitiv och högre, upplyst kunskap. Jñana yoga är metoden eller processen som hjälper oss att uppleva denna högre form av kunskap och ge uttryck för den i vårt dagliga liv. Alla kan praktisera jñana yoga. Det börjar med medveten närvaro; att bli medveten om var du befinner dig i livet just nu, vad du gör och vad du tänker och känner.

När vi börjar att bli medvetna om oss själva kommer också upptäckten av de olika roller vi spelar och vad som utgör vår identitet, förälder, vän, partner, jobbidentitet etc. I Jñana yoga närmar vi oss den vi verkligen är, bakom de olika roller vi spelar och de identiteter vi har skapat; tills alla olika identiteter försvinner och vi upplever den vi är. Då kommer också upplevelsen av alltings sanna natur. Det är jñana. När jñana blir ett spontant uttryck och får blomma i ens liv leder det till en högre förståelse; till icke dömande eller värderande; och livet blir istället fyllt av medkänsla och glädje.

The ultimate aim is the dissolution of ego, which is not arrogance but identification with ‘I am this’. The aim is to be aware and to learn to let go of the identification you have become  aware  of.  In  your  daily  life,  to  be  aware  is  viveka  and to drop and let go is vairagya. These are the two wings that help you fly or the two legs which carry you along your journey.” – Swami Niranjanananda Saraswati

KUNDALINI YOGA – vetenskapens om chakrasystemet

Kundalini yoga är vetenskapen om uppväckandet av kundalini – den sovande eller outnyttjade energin eller potentialen. Ordet kunda betyder behållare som förvarar energin. Kundalini representerar den kraft som när behållaren öppnas reser sig som en slingrande orm som vaknat upp ur sin sömn och stiger upp genom de olika chakras – energicentra.

Basen för kundalini yoga är kunskapen om nadis, energikanaler, och chakras. Chakras är energicenter eller transformatorer av energi. Nadi betyder flöde. I kroppen finns tusentals nadis genom vilka energin kan flöda och sex huvudsakliga chakras. Vårt energi system består av tre olika typer av energi; prana shakti, den vitala energin och chitta shakti, den mentala energin. De flödar från baschakrat, mooladhara, i bäckenbotten upp till ajna chakra, i mitten av huvudet omväxlande på höger och vänster sida av ryggraden och passerar alla de andra chakras på vägen upp. Prana shakti i pingala nadi och chitta shakti i ida nadi. I mitten av ryggraden går en tredje kanal, sushumna nadi. När kundalini kraften uppväcks flödar den genom sushumna nadi och ger upphov till den tredje energin, den andliga energin eller atma shakti.

The awakening of kundalini affects the whole area of the human mind and behaviour.Kundalini is not a myth or an illusion. It is not a hypothesis or a hypnotic suggestion. Kundalini is a biological substance that exists within the framework of the body. Its awakening generates electrical impulses throughout the whole body and these impulses can be detected by modern scientific instruments and machines. ”. – from Kundalini Tantra av Swami Satyananda Saraswati

MANTRA YOGA – vetenskapen om ljudvibration

Mantra yoga är den allra äldsta yogagrenen och finns nämnd som den första aspekten av yoga i Pashupatyoga, vilken är den mest ursprungliga yoga vi känner till idag. Mantra yoga är också en av de fem yogagrenarna som beskrivs i Yoga Upanishads och är en av de viktigaste aspekterna i tantra.

Betydelsen av ordet mantra är ”den kraft som befriar sinnet från dess mentala, emotionella och psykiska bindningar”. Mantra översätts generellt som ljudvibrationer. Det är en gren av yoga tillsammans med nada yoga, där ljudvibrationen används som ett instrument eller en meditationsprocess för att uppnå en inre transformation och uppleva det transcendentala medvetandet.

Varje rörelse ger upphov till vibration, vilket i sin tur skapar ett subtilt ljud, mantra. Atomerna i vår kropp är i ständig rörelse och skapar en uppsättning av subtila vibrationer. Genom en meditationsprocess där mantra används som instrument; där vi fördjupar och ökar vår medvetenhet; och går djupt in i vårt psyke, kan vi bli medvetna om dessa subtila inre vibrationer och hur vi kan stämma våra inre subtila ljud.

Exit mobile version